Rechten en Plichten Aalsterveld Psychologen.

U heeft zich aangemeld voor behandeling bij Aalsterveld Psychologen. Hieronder staat beschreven wat u van uw psycholoog en uw behandeling mag verwachten. Ook vindt u informatie over onze verwachtingen van u als cliënt.

Kwaliteit

De psychologen van Aalsterveld Psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register of werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd GZ-psycholoog. Zij voldoen daarmee aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. De psychologen zijn gehouden aan de beroepscodes zoals die door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zijn opgesteld. U kunt deze nalezen via www.psynip.nl.

Aalsterveld Psychologen verzorgt kortdurende behandeling en onderzoek in de Basis GGZ en ook langer durende behandeling in de Gespecialiseerde GGZ.

Indien nodig kan Aalsterveld Psychologen u ook verwijzen naar een andere behandelaar of instelling. Dit gebeurt dan via uw huisarts. Mocht uw psycholoog langere tijd afwezig zijn, dan kan – in overleg met u – uw behandeling worden overgenomen door een andere psycholoog binnen de praktijk.


Het behandelplan

Uw psycholoog is verplicht u te informeren over wat zij denkt dat er met u aan de hand is. U maakt samen afspraken over het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en hoe lang dit ongeveer zal duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psycholoog zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken.


Resultaat van de behandeling

Het is moeilijk te zeggen wat het resultaat van de behandeling zal zijn. Klachten kunnen verdwijnen, verminderen of blijven bestaan. Ook is het mogelijk dat u beter leert omgaan met bestaande klachten. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren; de diagnose, het behandelplan, de uitvoer hiervan, uw inzet en motivatie en de samenwerking met uw psycholoog.

Het is belangrijk dat u informatie verstrekt over zaken die van invloed kunnen zijn op de behandeling. De psycholoog kan u aanspreken op uw inzet in de behandeling. Indien dit te weinig is en blijft, is het mogelijk dat de behandeling stopgezet wordt.

 

Dossier

Uw psycholoog bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de verwijsbrief, brieven van en over u, als ook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien, uitgezonderd de werkaantekeningen van uw psycholoog. Aalsterveld Psychologen is verplicht uw dossier gedurende vijftien jaar te bewaren. Alleen als u daar schriftelijk om vraagt, kan uw dossier eerder vernietigd worden.

 

Geheimhouding

Uw psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

Aalsterveld Psychologen houdt graag uw huisarts op de hoogte van uw behandeling. Dit kan echter alleen met uw toestemming. U kunt hiervoor bij uw psycholoog een toestemmingsformulier invullen. Ook wanneer met anderen mondelinge of schriftelijke informatie-uitwisseling gewenst is, dient u schriftelijk toestemming te verlenen.

Wanneer uw psycholoog met een collega-psycholoog binnen de praktijk of in intervisie wil overleggen over uw behandeling, mag dit zonder uw toestemming. Deze collega´s hebben eveneens geheimhoudingsplicht.

 

Rapportage

Rapportage naar derden, zoals bijvoorbeeld de huisarts, gebeurt alleen wanneer u een toestemmingsverklaring heeft getekend. U heeft te allen tijde recht op inzage in rapportage. Soms kan het nuttig zijn om overleg te hebben over de inhoud van rapportage voordat deze naar betreffende partij wordt verzonden. U kunt dan feitelijke onjuistheden laten corrigeren. De diagnose, het behandelplan en het advies behoren tot de expertise van uw behandelaar en kunnen daarom niet gewijzigd worden. Wel heeft u het recht om de rapportage te blokkeren, hetgeen inhoudt dat er geen verder correspondentie plaatsvindt met de betreffende partij. Hiervan zal dan een aantekening in uw dossier worden gemaakt, waarna de rapportage wordt vernietigd.

 

Gegevensuitwisseling

Aalsterveld Psychologen moet van de overheid gegevens aanleveren aan Stichting Benchmark (SBG zie www.sbggz.nl). Dit systeem bevat gegevens over wat zorgaanbieders aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben, en over de uitkomst van metingen om de behandeling te evalueren. De gegevens worden gepseudonimiseerd verstuurd. Ze zijn daardoor niet meer tot individuele personen te herleiden, zodat het medisch beroepsgeheim niet wordt geschonden en uw privacy wordt gegarandeerd. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze gegevensuitwisseling, geeft u dat aan bij uw psycholoog. U kunt dan een verklaring ondertekenen, waardoor de gegevens over uw behandeling mogen worden uitgesloten. Aangezien er momenteel discussie is over de wettelijke grond waarop gegevens mogen worden aangeleverd worden weliswaar nog steeds vragenlijsten afgenomen, maar zijn deze tot nog toe niet aangeleverd aangezien dit wettelijk gezien nog niet toelaatbaar is.

In verband met declaratie van de zorgkosten wisselt Aalsterveld Psychologen gegevens uit met de zorgverzekeraar of gemeente. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn, zoals uw persoonsgegevens (geboortedatum, BSN-nummer) en de te declareren verrichtingen. Uw diagnose wordt bij behandeling in de Basis GGZ niet vermeld. In de Gespecialiseerde GGZ is dit wel het geval.

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben het recht om te controleren of Aalsterveld Psychologen zich houdt aan de voorwaarden met betrekking tot dossiervoering, maar hebben hierbij geen toegang tot de inhoud van de behandeling. 

 

Tarieven

In de Generalistische Basis GGZ worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling declareren wij uw totale behandeling door middel van een Zorgproduct bij uw verzekeraar of bij de gemeente. Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld Zorgproduct: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. De producten worden berekend in minuten, die zowel bedoeld zijn voor de gesprekstijd als de tijd die uw psycholoog nodig heeft voor voorbereiding, rapportage en eventueel overleg. Uw psycholoog zal u laten weten welk product op u van toepassing is.

Ook in de Gespecialiseerde GGZ worden er geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling of na 365 dagen declareren wij de hele behandeling via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er verricht  worden in deze DBC. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld voorbereiding, rapportage en eventueel overleg gerekend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld per product. Dit geldt zowel voor de BGGZ als de GGGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar of gemeente kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken. Wanneer u een behandeling voortijdig afbreekt, valt uw behandeling onder het product dat het meest overeenkomt met de tot dan toe bestede tijd. Als na de intake blijkt dat behandeling niet nodig is of u wordt binnen twee gesprekken terugverwezen naar de huisarts voor verwijzing naar een andere vorm van behandeling, geldt het tarief voor een onvolledig behandeltraject. Verwijzing van basis naar gespecialiseerde GGZ kan binnen de praktijk plaatsvinden, u heeft hier inmiddels geen aparte verwijzing meer voor nodig. In zo’n geval sturen wij hiervan wel een melding aan de huisarts.       

 

Vergoedingen

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplicht eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeenten. Aalsterveld Psychologen heeft contracten met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Buren, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Vianen, IJsselstein, Houten, Nieuwegein, Beuningen, Wijchen, Mook/Middelaar, Groesbeek, Druten, Berg en Dal, Ubbergen, Heumen en Nijmegen. Dit betekent dat de zorg rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd kan worden. Er geldt daarbij geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor gemeenten waarmee Aalsterveld Psychologen geen contract heeft afgesloten kan vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Vraag bij uw gemeente of bij Aalsterveld Psychologen na hoe dit in zijn werk gaat.

Aalsterveld Psychologen heeft voor 2018 voor de Generalistische Basis GGZ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg. De Landelijke Vereniging Van 1e lijns Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) had reden om zeer kritisch te zijn op het afsluiten van een contract voor 2018. Dit heeft Aalsterveld Psychologen doen beslissen hiermee daarom geen overeenkomst af te sluiten. Uiteraard kunnen we u, als cliënt van genoemde verzekeringen nog steeds de best mogelijke zorg verlenen. Wel is de manier van vergoeding anders. 

Vergoeding van zorg bij de meeste verzekeraars:

Aalsterveld Psychologen kan  rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en u hoeft geen kosten voor te schieten. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekeringen en dient u zichzelf op de hoogte stellen van de polisvoorwaarden. Aalsterveld Psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling of onderzoek door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Aalsterveld Psychologen zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer u geen gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, dient u dit van te voren aan te geven. Het is mogelijk dat u op de declaratie bij uw zorgverzekeraar een andere psycholoog vermeld ziet staan dan degene die uw behandeling heeft uitgevoerd. Dit betekent dat uw behandelaar heeft gewerkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de genoemde psycholoog. 

Vergoeding van zorg bij Menzis en Anderzorg in 2018:

Als cliënt kunt u Aalsterveld Psychologen machtigen om, namens u, toch rechtstreeks te declareren bij Menzis of Anderzorg. Dit gebeurt met een Akte van Cessie, die u aan het begin van de behandeling invult. Wij regelen vervolgens de gehele declaratie voor u. Naast uw wettelijk verplicht eigen risico hoeft u voor uw behandeling GEEN AANVULLENDE EIGEN BIJDRAGE te betalen.  In verband met de grote verschillen tussen vergoeding bij een natura- of restitutiepolis, adviseren wij u een restitutiepolis af te sluiten; u heeft hiermee vrije zorgkeuze. Natuurlijk bent u ook vrij om voor een andere verzekeraar te kiezen. In dat geval wordt u als cliënt niet belast met het hele declaratiegebeuren, omdat wij met alle andere verzekeraars een contract hebben. .

Aalsterveld Psychologen heeft voor de Gespecialiseerde GGZ een contract met een beperkt aantal zorgverzekeraars. Informeert u bij uw zorgverzekeraar, of bij Aalsterveld Psychologen, of er een contract is met uw zorgverzekeraar. Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, declareren wij de door de NZA wettelijk bepaalde maximumtarieven (zie www.nza.nl/regelgeving/tarieven). Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 65% vergoed bij ongecontracteerde zorg. Indien uw polis minder dan 75% vergoed bij  ongecontracteerde zorg, dan dient u het verschil zelf te betalen. U ontvangt hiervoor na afronding van de behandeling, of in elk geval na 365 dagen, van Aalsterveld Psychologen een factuur. De resterende 25% neemt Aalsterveld Psychologen voor eigen rekening. Heeft u een restitutieverzekering, dan geldt voor u geen eigen bijdrage voor de behandeling.

Ongeacht voor welke verzekering u kiest, u betaalt uiteraard wel altijd het wettelijk verplicht eigen risico.

Hebben we geen contract met uw zorgverzekeraar? In dat geval werken we met een zogenaamde Akte van Cessie. Via een akte van cessie draagt u uw recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan Aalsterveld Psychologen. Aalsterveld Psychologen kan de zorg dan namens u rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een 'zwaarder' product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. In geval van nieuwe problemen of een veranderd behandeldoel kan het ook zijn dat een tweede product wordt gestart. U heeft dan een nieuwe verwijzing nodig van de huisarts. Wanneer problemen complexer zijn en een langer durende behandeling nodig is, is doorverwijzing binnen Aalsterveld Psychologen mogelijk naar een hulpverlener in Gespecialiseerde GGZ.


Afspraken afzeggen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, afzegt. Afspraken op maandag dient u uiterlijk de vrijdag er voor af te zeggen. U kunt dit doen via 024 – 675 44 53 of info@aalsterveldpsychologen.nl.

Wanneer u niet tijdig afzegt, dient u zelf de zitting te betalen, ook wanneer dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte. Wanneer u zonder kennisgeving afwezig bent, worden de volledige kosten van de sessie (€ 85,00) bij u in rekening gebracht. Bij te laat annuleren geldt een gereduceerd tarief van €50,00.

 

Betaling

Alle door Aalsterveld Psychologen in rekening gebrachte bedragen dient u binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. U kunt betaling niet uitstellen in afwachting van eventuele vergoeding door uw verzekeraar. Wanneer u de kosten niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u in gebreke.

Voor de tweede en volgende herinnering wordt € 15,- administratiekosten per herinnering gerekend. Vanaf de tweede herinnering kan Aalsterveld Psychologen bovendien uw behandeling stoppen totdat u aan uw verplichtingen voldoet. Indien u niet tot betaling over gaat, is Aalsterveld Psychologen genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan worden op u verhaald.

Mochten er problemen zijn met de betaling, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Aalsterveld Psychologen, zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met het management van Aalsterveld Psychologen. Hier zal geprobeerd worden via bemiddeling het probleem te verhelpen. U kunt dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar: info@aalsterveldpsychologen.nl o.v.v. klacht

Wanneer u zich ook na deze bemiddeling onvoldoende geholpen voelt, kunt u de hulp inroepen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Aalsterveld Psychologen heeft de taken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris overgedragen aan een onafhankelijke klachtencommissie: Klachten Portaal Zorg.

U kunt de klachtenfunctionaris benaderen via: www.klachtenportaalzorg.nl

Op onze website vindt u alle informatie informatie over het klachtenreglement.

 

Kinderen en jongeren

De psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt vanaf 2015 niet meer onder de zorgverzekering, maar wordt vergoed vanuit de gemeenten. Aalsterveld Psychologen heeft contracten met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Tiel, Buren, West Maas en Waal, Beuningen, Wijchen, Mook/Middelaar, Groesbeek, Druten, Berg en Dal, Ubbergen, Heumen en Nijmegen. Dit betekent dat de zorg rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd kan worden. Er geldt daarbij geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor gemeenten waarmee Aalsterveld Psychologen geen contract heeft afgesloten kan vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Vraag bij uw gemeente of bij Aalsterveld Psychologen na hoe dit in zijn werk gaat. Stukje over vergoeding dyslexie toevoegen?

Indien het aangemelde kind jonger is dan 12 jaar moeten alleen de ouders schriftelijk toestemming geven voor behandeling bij Aalsterveld Psychologen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar, dienen zowel beide ouders als het kind zelf schriftelijk toestemming te geven. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is de toestemming van ouders niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Toestemming wordt gegeven middels het ondertekenen van een toestemmingverklaring.

Vanuit de overheid zijn ouders verplicht een legitimatiebewijs te hebben voor hun kind als deze naar een zorgverlener gaat. Deze moet aan de psycholoog overlegd kunnen worden.

Als de ouders van het aangemelde kind zijn gescheiden en beiden gedeeltelijk gezag hebben over het kind, dienen zij beiden toestemming te geven voor psychologisch onderzoek en behandeling van hun kind bij Aalsterveld Psychologen. Beide ouders hebben in dat geval ook recht op informatie over de behandeling van hun kind en op inzage in het dossier.

Als een ouder geen gezag heeft over het kind, hoeft aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding en behandeling van het kind bij Aalsterveld Psychologen. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier.

Deze ouder heeft wel recht op belangrijke informatie over het kind. Volgens de wet (artikel 337B BW) moet de ouder die het gezag heeft de andere ouder op de hoogte brengen. Als dit niet mogelijk is, dient dat te worden besproken met de behandelaar en dan kan deze de andere ouder op de hoogte brengen.

De behandelaar beoordeelt in hoeverre een ouder wordt betrokken bij de behandeling van een kind. Hierbij wordt altijd het belang van het kind voorop gesteld.

.