Vergoedingen verzekerde zorg


In de Generalistische Basis GGZ worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling declareren wij uw totale behandeling door middel van een Zorgproduct bij uw verzekeraar of bij de gemeente. Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld Zorgproduct: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. De producten worden berekend in minuten, die zowel bedoeld zijn voor de gesprekstijd als de tijd die uw psycholoog nodig heeft voor voorbereiding, rapportage en eventueel overleg. Uw psycholoog zal u laten weten welk product op u van toepassing is.

Ook in de Gespecialiseerde GGZ worden er geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling of na 365 dagen declareren wij de hele behandeling via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er verricht  worden in deze DBC. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld voorbereiding, rapportage en eventueel overleg gerekend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld per product. Dit geldt zowel voor de BGGZ als de GGGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar of gemeente kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken. Wanneer u een behandeling voortijdig afbreekt, valt uw behandeling onder het product dat het meest overeenkomt met de tot dan toe bestede tijd. Als na de intake blijkt dat behandeling niet nodig is of u wordt binnen twee gesprekken terugverwezen naar de huisarts voor verwijzing naar een andere vorm van behandeling, geldt het tarief voor een onvolledig behandeltraject. Verwijzing van basis naar gespecialiseerde GGZ kan binnen de praktijk plaatsvinden, u heeft hier inmiddels geen aparte verwijzing meer voor nodig. In zo’n geval sturen wij hiervan wel een melding aan de huisarts.       

 U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplicht eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeenten. Aalsterveld Psychologen heeft contracten met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Buren, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Vianen, IJsselstein, Houten, Nieuwegein, Beuningen, Wijchen, Mook/Middelaar, Groesbeek, Druten, Berg en Dal, Ubbergen, Heumen en Nijmegen. Dit betekent dat de zorg rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd kan worden. Er geldt daarbij geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor gemeenten waarmee Aalsterveld Psychologen geen contract heeft afgesloten kan vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Vraag bij uw gemeente of bij Aalsterveld Psychologen na hoe dit in zijn werk gaat.

Aalsterveld Psychologen heeft voor 2018 voor de Generalistische Basis GGZ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg. De Landelijke Vereniging Van 1e lijns Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) had reden om zeer kritisch te zijn op het afsluiten van een contract voor 2018. Dit heeft Aalsterveld Psychologen doen beslissen hiermee daarom geen overeenkomst af te sluiten. Uiteraard kunnen we u, als cliënt van genoemde verzekeringen nog steeds de best mogelijke zorg verlenen. Wel loopt de manier van vergoeding anders. 

Vergoeding van zorg bij de meeste verzekeraars:

Aalsterveld Psychologen kan  rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en u hoeft geen kosten voor te schieten. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekeringen en dient u zichzelf op de hoogte stellen van de polisvoorwaarden. Aalsterveld Psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling of onderzoek door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Aalsterveld Psychologen zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer u geen gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, dient u dit van te voren aan te geven. Het is mogelijk dat u op de declaratie bij uw zorgverzekeraar een andere psycholoog vermeld ziet staan dan degene die uw behandeling heeft uitgevoerd. Dit betekent dat uw behandelaar heeft gewerkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de genoemde psycholoog. 

Vergoeding van zorg bij Menzis en Anderzorg in 2018:

Als cliënt kunt u Aalsterveld Psychologen machtigen om, namens u, toch rechtstreeks te declareren bij Menzis en Anderzorg. Dit gebeurt middels een Akte van Cessie, welke u aan het begin van de behandeling invult. Aalsterveld Psychologen regelt vervolgens de gehele declaratie voor u. Naast uw wettelijk verplicht eiegen risico, hoeft u GEEN AANVULLENDE EIGEN BIJDRAGE te betalen. In verband met de grote verschillen tussen vergoeding bij een natura- of restitutiepolis, adviseren wij u een restitutiepolis af te sluiten. U heeft hiermee vrije zorgkeuze. Natuurlijk bent u ook vrij om voor een andere verzekeraar te kiezen. In dat geval wordt u als cliënt niet belast met het  declaratiegebeuren, omdat wij met alle andere verzekeraars een contract hebben. .

Aalsterveld Psychologen heeft voor de Gespecialiseerde GGZ een contract met een beperkt aantal zorgverzekeraars. Informeert u bij uw zorgverzekeraar, of bij Aalsterveld Psychologen, of er een contract is met uw zorgverzekeraar. Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, declareren wij de door de NZA wettelijk bepaalde maximumtarieven (zie www.nza.nl/regelgeving/tarieven). Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 65% vergoed bij ongecontracteerde zorg.  Indien uw polis minder dan 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg, dan dient u het verschil zelf te betalen.  U ontvangt hiervoor na afronding van de behandeling, of in elk geval na 365 dagen, van Aalsterveld Psychologen een factuur. De resterende 25% neemt Aalsterveld Psychologen voor eigen rekening. Heeft u een restitutieverzekering, dan geldt voor u geen aanvulende eigen bijdrage. Ongeacht welke verzekering u kiest, u betaalt altijd wel uw wettelijk verplicht eigen risico.

Hebben we geen contract met uw zorgverzekeraar? In dat geval werken we met een zogenaamde Akte van Cessie. Via een akte van cessie draagt u uw recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan Aalsterveld Psychologen. Aalsterveld Psychologen kan de zorg dan namens u rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een 'zwaarder' product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. In geval van nieuwe problemen of een veranderd behandeldoel kan het ook zijn dat een tweede product wordt gestart. U heeft dan een nieuwe verwijzing nodig van de huisarts. Wanneer problemen complexer zijn en een langer durende behandeling nodig is, is doorverwijzing binnen Aalsterveld Psychologen mogelijk naar een hulpverlener in Gespecialiseerde GGZ.

Afspraken afzeggen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, afzegt. Afspraken op maandag dient u uiterlijk de vrijdag er voor af te zeggen. U kunt dit doen via 024 – 675 44 53 of info@aalsterveldpsychologen.nl.

Wanneer u niet tijdig afzegt, dient u zelf de zitting te betalen, ook wanneer dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte. Wanneer u zonder kennisgeving afwezig bent, worden de volledige kosten van de sessie (€ 90,00) bij u in rekening gebracht. Bij te laat annuleren geldt een gereduceerd tarief van €50,00.

 

Betaling

Alle door Aalsterveld Psychologen in rekening gebrachte bedragen dient u binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. U kunt betaling niet uitstellen in afwachting van eventuele vergoeding door uw verzekeraar. Wanneer u de kosten niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u in gebreke.

Voor de tweede en volgende herinnering wordt € 15,- administratiekosten per herinnering gerekend. Vanaf de tweede herinnering kan Aalsterveld Psychologen bovendien uw behandeling stoppen totdat u aan uw verplichtingen voldoet. Indien u niet tot betaling over gaat, is Aalsterveld Psychologen genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan worden op u verhaald.

Mochten er problemen zijn met de betaling, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Aalsterveld Psychologen, zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.