Werkwijze

Basis GGZ

Bij aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. In dit gesprek brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van de behandeling verwacht. Ook wordt er uitleg gegeven over de praktijk, zodat u een goed beeld heeft van de gang van zaken. Daarnaast zullen we (kort) ingaan op uw verdere leefsituatie en geschiedenis om een goed beeld te krijgen van u als persoon, zodat we de behandeling zo goed mogelijk op u af kunnen stemmen. Het intakegesprek duurt 45 minuten. Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, kan het zijn dat u de intake heeft bij een andere therapeut dan degene die uw verdere behandeling zal doen. Wilt u dit liever niet, dan horen we dat graag van u.

Aan het einde van het eerste gesprek of bij de start van het tweede gesprek bespreken we hoe de verdere behandeling er uit zal zien en of u zich hierin kunt vinden. Soms kan een tweede intakegesprek gewenst zijn. Vervolgens kan begonnen worden met de behandeling. Over het algemeen is deze van korte duur (4-13 gesprekken). Gesprekken duren drie kwartier en vinden meestal eens per een à twee weken plaats, afhankelijk van uw behoefte en de inschatting van de therapeut.


Gespecialiseerde GGZ

Wanneer u verwezen bent voor Gespecialiseerde GGZ zal de intake enkele gesprekken duren. In elk geval heeft u een intakegesprek met een psycholoog en een psychotherapeut of psychiater. Deze laatsten zijn binnen de Gespecialiseerde GGZ de  regiebehandelaar.

Mogelijk vindt er psychodiagnostisch onderzoek plaats wanneer onduidelijk is wat er met u aan de hand is. Daarnaast wordt veelal gevraagd uw levensverhaal op papier te zetten om een goed beeld te krijgen van uw ontwikkeling. Na afronding van de intakefase wordt het behandelplan met u doorgesproken en kunt u, indien akkoord, aansluitend de behandeling starten. Binnen de GGGZ zal de regiebehandelaar u in principe ook enkele malen spreken, om samen met u en uw behandelaar te kijken of er eventuele aanpassingen in het behandelplan nodig zijn. In tegenstelling tot de BasisGGZ is er geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. 

Na de intake stellen we graag uw huisarts op de hoogte. Tijdens uw behandeling kan er, indien nodig, ook verder overleg plaatsvinden. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts hiervan schriftelijk bericht. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.

Het is belangrijk dat u zich bij de behandelaar op uw gemak voelt. Als u het gevoel heeft dat het niet klikt kunt u dat aangeven zodat, in overleg met u, kan worden gezocht worden naar een alternatief. Ook kan tijdens de intake of de behandeling soms blijken dat er andere of aanvullende behandeling noodzakelijk is. In dat geval kan het zijn dat we u doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie.